VVE

In januari 2004 is de Peuterhof gestart met het VVE-traject (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Binnen onze peuterspeelzaal wordt peuters met een taalachterstand de mogelijkheid geboden om gesubsidieerd twee dagdelen extra te komen spelen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders/verzorgers van de peuter.

De vorderingen worden getoetst aan de hand van het Cito–leerlingvolgsysteem (op de onderdelen taal en rekenen). Bijzonderheden worden vermeld in een overdrachtsformulier dat bestemd is voor de basisschool en daarmee bijdraagt aan een goede doorstroming naar het basisonderwijs.

Er wordt gewerkt volgens de methode Puk en Ko. Deze methode bestaat uit verschillende thema’s, die wij als peuterspeelzaal voor een bepaalde periode aan de orde stellen. Binnen deze methode staat Puk centraal. Puk is een lappenpop die als “maatje” van de peuters gezien wordt.

Puk gaat voor een week logeren bij een peuter en de belevenissen worden daarbij door de ouders / verzorgers genoteerd in een schriftje. Dit schriftje dient als handvat voor de leidsters om zo het gesprek te leiden, dat gevoerd wordt in de kring met de peuter waar Puk gelogeerd heeft.

Ter ondersteuning voor de ouders / verzorgers organiseren wij ouderbijeenkomsten voor V.V.E. Op deze ouderbijeenkomsten licht een leidster een nieuw thema toe en reikt werkbladen uit voor de mappen die peuters met een V.V.E.-indicatie thuis hebben ter ondersteuning van de taalactiviteiten. Tevens krijgen ouders de gelegenheid met elkaar te communiceren, ideeën uit te wisselen of problemen te bespreken.