Algemene informatie

Voor het eerst naar de peuterspeelzaal
Voor jou en je kind een belangrijke dag! De eerste keer mag je wat langer blijven om kennis te maken.
Wil je met een van de leidsters een persoonlijk gesprekje over je kind op de peuterspeelzaal, laat dit dan even weten. Wij zijn altijd bereid je te woord te staan.

Verloop van een dagdeel
Dagindeling
De kinderen beginnen met vrij spelen, daarna zijn er diverse (groeps-)activiteiten zoals knutselen, voorlezen met de boekenbeer, kringspelletjes, liedjes zingen en appelsap drinken.
Aan het eind van een dagdeel gaan we gezamenlijk opruimen en aan tafel zitten om het dagdeel af te sluiten.
Wanneer je zelf graag een dagdeel wilt blijven om je kind in de groep te zien spelen, laat dit dan even weten aan een van de leidsters. Je bent van harte welkom.

Eten en drinken
De kinderen krijgen ‘s ochtends fruit en zowel ‘s ochtends als ‘s middags diksap van de peuterspeelzaal.
Wil je bij een eventueel dieet dit aan de leidsters doorgeven?
Je dient dan zelf voor iets anders te zorgen.

Zindelijkheid
Kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden door ons indien nodig verschoond.
Wil je dan wel een luier meegeven in een rugzak.

Rugzak
Zorg dat de rugzak, voorzien van de naam van je kind, goed zichtbaar aan de kapstok wordt opgehangen. In de tas zit, indien nodig, een luier en voor eventuele ‘ongelukjes’ een verschoning.

Kleding / Jas
De kinderen spelen zowel binnen als buiten, zodat praktische kleding die eventueel ook vies mag worden het fijnste is om vrij in te kunnen spelen. Voor de veiligheid vragen we je om je kind geen lange sjaals of kleding met lange koorden te laten dragen.
Schorten voor spelen met verf zijn aanwezig.
Voor het wegraken of het beschadigen van kleding kan de peuterspeelzaal niet aansprakelijk gesteld worden.

Zonnebrandcrème
Tijdens de zomermaanden is het verstandig om je kind in te smeren met zonnebrandcreme (hoge factor). Tijdens het buitenspelen is je kind dan beschermd tegen de zon.

Extra dagdeel
Indien er plaatsen vrij zijn is er een mogelijkheid voor een extra dagdeel.
Dit geldt alleen voor kinderen die al op de peuterspeelzaal spelen.
Dit is een vrijwillige deelname, wat betekent dat hiervoor een eigen bijdrage per maand verschuldigd is.
Je kunt hiervoor een aanvraag indienen via een formulier dat verkrijgbaar is op de peuterspeelzaal.
Houd er rekening mee dat, indien op een later tijdstip deze plekken nodig zijn voor kinderen welke deelnemen aan het Voor- en Vroegschoolse Educatieproject, deze kinderen voorrang krijgen op de plaatsen in de groepen.
Zodra zich deze situatie voordoet is Stichting Peuterhof Liempde dan ook genoodzaakt het extra dagdeel in te trekken.
Uiteraard zal dit ruim van tevoren kenbaar worden gemaakt.

Verjaardagen
Het jarige kind: dit moet gevierd worden.
Graag 2 weken van tevoren contact met de leidsters opnemen om een dag te plannen wanneer de verjaardag gevierd kan worden. Ouders mogen hierbij gedeeltelijk aanwezig zijn.
Op zijn/haar feest mag ieder kind trakteren.
We willen graag gezonde traktaties: dus geen snoep!
De jarige krijgt een kroon en mag op een grote stoel zitten in de kring.
Er wordt dan voor hem/haar gezongen.

Als je kind 3 jaar oud wordt viert Puk zijn/haar verjaardag mee en mag blijven logeren bij de jarige thuis. Puk heeft zelfs post voor papa en mama.

Jarige in de familie:
Er worden verjaardagcadeautjes gemaakt voor papa en mama, broer(tjes) en zus(jes).
Als je kind de eerste keer komt spelen kun je deze verjaardagen doorgeven.
Wij zorgen ervoor dat er tijdig een cadeau meekomt!

Vakanties
De vakantiedagen van de peuterspeelzaal vallen samen met die van de basisschool.
Indien je vakantie neemt buiten de vrije dagen van de peuterspeelzaal om, dient de ouderbijdrage wel doorbetaald te worden.

Gegevens
Geef op de groep een 2e bereikbaarheidsnummer door.
Een adreswijziging graag doorgeven aan één van de leidsters.

Het bestuur van Stichting Peuterhof Liempde is verplicht een aantal gegevens van je kind door te
geven aan de gemeente Boxtel t.b.v. de leerlingenadministratie. In deze leerlingenadministratie
wordt bijgehouden van welke voor- of vroegschoolse voorziening je kind gebruikt maakt.
Deze gegevens zullen alleen voor dit doeleinde gebruikt worden.

Ziekte
Is je kind ziek of is er een andere reden voor afwezigheid, geef daarvan dan even bericht
(tel 0411-637048). Uiteraard graag zo spoedig mogelijk.
We vragen je kind thuis te houden als hij/zij ontstoken ogen, koorts, diarree, loopoor of waterpokken (waarvan de korstjes nog niet ingedroogd zijn) heeft, of als je kind zich duidelijk niet lekker voelt.
Bij twijfel of je kind kan spelen kun je altijd (telefonisch) overleggen met de leidsters.
Wanneer je kind langdurig ziek is/blijft gelieve dit door te geven aan de leidsters.

Hoofdluis
Na elke schoolvakantie worden de kinderen preventief gecontroleerd op hoofdluis.
Helaas kan het voorkomen dat wij hoofdluis constateren.
Wij brengen je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
Uiteraard gaan wij ervan uit dat je zelf hier ook melding van maakt, zodat wij adequate maatregelen kunnen nemen.

Preventie: je kunt een ‘hoofdluizen-zak’ aanschaffen voor € 5,- waarin de jas van je kind wordt opgehangen. Deze is geschikt voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Medicijnverstrekking
Indien je kind op de peuterspeelzaal medicijnen nodig heeft, dit kan zijn op voorschrift van een arts of een zelfzorgmiddel, zal er in beide gevallen een verklaring medicijnverstrekking door de ouders / verzorgers ingevuld en ondertekend moeten worden.
In deze verklaring staat:
* hoe de medicijnen/zelfzorgmiddel toegediend moeten worden;
* het tijdstip;
* de hoeveelheid.

Pedagogisch beleidswerkplan
Het pedagogisch beleidswerkplan waarin de visie van Stichting Peuterhof Liempde omschreven staat op de http://www.peuterhof.nl/downloads/
Vragen en op- of aanmerkingen zijn altijd welkom.

GGD
Wij werken samen met de GGD jeugdgezondheidszorg.
De samenwerking bestaat uit twee keer per jaar een overleg waarin alle kinderen worden besproken. Als ouder ben je uiteraard, via de leidsters, al op de hoogte hoe het met je kind op de peuterspeelzaal gaat. De GGD kan ook voor opvoedingsondersteuning zorgen middels het programma Triple P.

Veiligheid en gezondheid
We zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving, en stimuleren de kinderen om daar ook zelf voor te zorgen.
Middels de RI&E (Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid) inventariseren we de aanwezige risico’s en nemen we de nodige maatregelen.
De Risico-Inventarisatie kunt u inzien op de peuterspeelzaal.

Foto’s
We maken regelmatig foto’s van activiteiten.
Deze kun je zien op de website van basisschool de Oversteek. Hiervoor ga je naar oversteek.dizos.nl.
Je klikt vervolgens op algemeen, groepen, fotoalbum Peuterhof daarna op weblinks fotoalbum.
Je kunt bij de leidsters het inlog-wachtwoord opvragen.
Ouders die bezwaar hebben tegen het fotograferen en/of filmen op de peuterspeelzaal, of het plaatsen van foto’s waarop je kind staat op de website, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De gemeente Boxtel wil achterstanden in het onderwijs voorkomen. Kinderen die op bepaalde gebieden een achterstand hebben kunnen deelnemen aan Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Er zijn criteria, de zogenaamde gewichtenregeling, die bepalen of een kind recht heeft op een VVE-plek. Je hoort dit na aanmelding via de hoofdleidster.
Dit VVE-programma gaat van start op de peuterspeelzaal en loopt door tot en met groep 2 van de basisschool.

Voor de kinderen die op de peuterspeelzaal voor VVE in aanmerking komen, betekent dit dat zij vier dagdelen per week de peuterspeelzaal bezoeken.
Deze 2 extra dagdelen worden volledig door de Gemeente Boxtel gesubsidieerd.

Ouderhulp
Ouders zijn welkom op de peuterspeelzaal om ondersteuning te bieden in het helpen bij activiteiten.
Ook kan er een beroep op je gedaan worden om speelgoed of wasgoed mee naar huis te nemen. Dit om extra schoon te maken. Vele handen maken licht werk.

Bijzonderheden/informatie/nieuws
Deze vind je in het halletje op het prikbord.
We geven regelmatig een nieuwsbrief mee met info/nieuwtjes voor ouders.
Tenminste eenmaal per jaar wordt er een algemene ouderavond belegd.
Daarnaast is er drie keer per jaar een ouderavond voor de ouders van de nieuwe kinderen, hierin worden de methode en thema’s uitgelegd.

Als je kind voor het eerst komt ontvang je het informatieboekje en voor de kinderen het Puk-boekje.Deze boekjes wordt elk schooljaar up-to-date gemaakt en geplaatst op de website van de peuterspeelzaal. Zie hiervoor http://www.peuterhof.nl/downloads/

Door het jaar heen zingen wij verschillende liedjes.
Er is een liedjesboek verkrijgbaar bij de leidsters met deze liedjes.
Ook is er is een cd van gemaakt, ingezongen door de leidsters. Deze cd is te koop voor € 5,-.

Bij voldoende begeleiding maken we weleens kleine uitstapjes (speeltuin, picknicken). Aan het einde van het schooljaar gaanwe altijd, met elke groep, een dagdeel op uitstapje.

Het is niet toegestaan dat je kind speelgoed en/of een fiets meeneemt vanuit huis om mee te spelen op de peuterspeelzaal.

Pedagogische medewerkers en stagebeleid
Op de groepen zijn per dag vaste pedagogisch medewerkers volgens de wettelijke beroepskracht-kind ratio.
Bij ziekte zorgen we voor een inval uit onze vaste invalpool.
Pedagogisch medewerkers van de Peuterhof beschikken over een diploma conform de eisen in CAO Welzijn .
Op verzoek van een opleidingsinstituut draagt de Peuterhof bij aan de opleiding van nieuwe pedagogisch medewerkers of aan de invulling van de maatschappelijke stages. Deze stagiaires zijn altijd boventallig.
Stagiaires worden begeleid door een vaste pedagogisch medewerker.
Afhankelijk van de stage opdracht oefenen stagiaires alle voorkomende werkzaamheden (dus ook verzorgende en begeleidende taken).
Na een werkinstructie van de werkbegeleider, voert de stagiaire de taak uit, eerst onder begeleiding, later onder toezicht en vervolgens (wanneer beoordeeld is dat zij competent is) zelfstandig.
Er zijn geen vrijwilligers op de groep werkzaam.

Inschrijven peuters en ouderbijdrage
Je kind kan worden ingeschreven vanaf 1½ jaar.
Kinderen met een medische en/of sociale indicatie kunnen in overleg ook aangemeld worden.
Het inschrijfformulier kun je downloaden (http://www.peuterhof.nl/downloads/).

1. De ouderbijdrage voor twee dagdelen bedraagt € 112,73 (automatische incasso) per maand. Je betaald voor 40 weken, verdeeld over 12 maanden. Ongeacht hoeveel uren het kind daadwerkelijk op de peuterspeelzaal aanwezig is. Zonder incasso-machtiging zijn de kosten € 2,- per maand hoger.

2. Vakanties tijdens het schooljaar, alsook de dagdelen dat je kind gaat wennen op de basisschool moeten worden doorbetaald.

3. Indien je kind de peuterspeelzaal verlaat dan moet men dit één maand van te voren melden bij de leiding. Opzegging geschiedt de 1e of de 16e van de maand. Tot dat moment is er ouderbijdrage verschuldigd.

4. De kosten dienen bij voorkeur per automatische incasso te worden voldaan.

5. Zonder automatische incasso kan het verschuldigde bedrag maandelijks worden overgemaakt op rekening NL49 RABO 0128 7081 82 t.n.v. Stichting Peuterhof te Liempde, onder vermelding van maand, de voor- en achternaam van je kind.

6. Indien de ouderbijdrage gedurende drie maanden of langer niet wordt betaald heeft het bestuur van de Stichting Peuterhof Liempde het recht het desbetreffende kind de toegang tot de speelzaal te laten ontzeggen. Dit gebeurt nadat de ouders van tevoren schriftelijk in kennis zijn gesteld.

Observatie- en overdrachtsformulier

In de periode dat je kind gebruikt maakt van de peuterspeelzaal is het belangrijk dat de ontwikkeling van je kind wordt geobserveerd en gerapporteerd. We vullen hiervoor een peuterobservatielijst van CITO in. De observatielijst wordt ingevuld met 2 jaar en 11 maanden en met 3 jaar en 10 maanden.

Deze gegevens word meegegeven naar de basisschool.
Van elk kind dat 4 jaar wordt gaat een, door de ouders ondertekend, overdrachtsformulier naar de basisschool. Het overdrachtsformulier wordt (indien wenselijk) met de ouders besproken, kort voordat het kind de peuterspeelzaal verlaat om naar de basisschool te gaan.

Portfolio
Alle knutselwerkjes die de peuters maken, geven wij niet mee naar huis maar komen in een portfolio die de kinderen meekrijgen wanneer zij 4 jaar worden.

Basisschool de Oversteek
Stichting Peuterhof Liempde maakt deel uit van de Brede School Liempde.
Er vind regelmatig overleg plaats zowel over alle doorstromende kinderen als het gezamenlijk organiseren van activiteiten.

Inschrijving van leerlingen op basisschool de Oversteek
Ieder jaar wordt er in januari een informatieavond georganiseerd voor ouders die erover denken om hun kind op basisschool de Oversteek aan te melden.
Ouders met een kind op de peuterspeelzaal ontvangen hiervoor een gerichte uitnodiging. Er is ook altijd de mogelijkheid om tussentijds een persoonlijke afspraak te maken met de directie.
Bij de inschrijving op de basisschool wordt onderscheid gemaakt in aanmelding en aanname. Indien ouders besluiten tot inschrijving, wordt een aanmeldingsformulier ingevuld.
Het zorgteam van de school bekijkt het aanmeldingsformulier en neemt contact op met de peuterspeelzaal en bepaalt of er een intake gesprek met ouders of aanvullende informatie nodig is. In een intakegesprek wordt besproken wat de onderwijsbehoefte, zorgbehoefte en begeleidingsbehoefte van het kind zijn.
Na schriftelijke en eventueel mondelinge overdracht met de peuterspeelzaal, neemt de directie na advies van het zorgteam een beslissing t.a.v. de definitieve aanname.
De vraag die daarbij centraal staat is of de Oversteek kan voorzien in de onderwijsbehoefte van het kind. U krijgt hiervan schriftelijk en/of mondeling bericht.

Plaatsing op de basisschool
Een kind, dat de 4-jarige leeftijd heeft bereikt mag de basisschool bezoeken.
Vooraf krijgt het kind de gelegenheid om 4 keer een dagdeel te komen oefenen. Ouders worden tijdig uitgenodigd om hiervoor een afspraak te maken.
Kinderen die meteen aan het begin of het einde van het schooljaar 4 jaar worden, hebben deze mogelijkheid niet.
Zij krijgen een uitnodiging om aan het einde van het schooljaar één keer kennis te komen maken met de leerkracht(en) en de leerlingen. Na de zomervakantie stromen zij dan in de groep in.
In de laatste weken voor de zomervakantie stromen geen nieuwe leerlingen meer in. Ook in de maand december stromen er geen nieuwe kinderen in, zij komen in januari naar de basisschool.
Op de basisschool worden broertjes en zusjes in principe niet bij elkaar in de groep geplaatst (dit geldt ook voor meerlingen).

Zie ook de website (www.oversteekliempde.nl)

Op Liemt gemunt
Ook de peuterspeelzaal is in het bezit van een spaarbuis van op Liemt gemunt.
Deze buis is voorzien van een Puk-sticker. Denkt u ook eens aan ons?
Namens alle peuters alvast hartstikke bedankt!

*In gevallen waarin dit infoboekje niet voorziet beslist het bestuur